You are here

kran, standby - last

kran, standby

last

Fig. 5  Vægkran

kran, standby: Anvendes  lejlighedsvis eller med faste intervaller efter behov, kranen er ikke i daglig drift

kranservice, normal: anvendes som betegnelse for drift under 85 procent af nominel belastning og ikke over ti løftecyklusser pr. time (med enkelte undtagelser)

udpeget person: udvalgt eller udpeget af arbejdsgiveren (eller en repræsentant for arbejdsgiveren), personen har kompetence til at udføre en bestemt opgave

udligner: Når en wires længde eller stræk ikke er lige stort, udligner enheden forskellen.

taljebevægelse: type bevægelse, der anvendes til at sænke eller løfte en last.

afdriftspunkt: når motoren er slukket, holder dette punkt bremsen frigjort via en manuel controller eller  hovedafbryder for kørebevægelse. Friløb vil være muligt.

Klasse I omgivelser: brandfarlige dampe eller gasser kan forekomme i luften i tilstrækkelige mængder til at udgøre antændelige eller eksplosionsfarlige atmosfærer i lokalerne

Klasse II omgivelser: brændbart støv forekommer og bevirker, at omgivelserne betegnes som farlige.

Klasse III omgivelser: let antændelige fibre eller partikler forekommer i luften, og omgivelserne klassificeres som farlige, selvom der ikke måtte være fibre eller partikler i tilstrækkelige mængder til stede i luften til at udgøre en antændingskilde

begrænser: enheden anvendes ved bevægelse af en strømdrevet talje, bro eller vogn eller dele heraf til at begrænse bevægelsen

kran, væg: en kran, der har en udliggerramme, der kan være forsynet med en vogn, og understøttes af søjler eller sidevægge i bygningen. Denne type kran kører på en løbebane, der er forbundet til søjler eller sidevægge og beregnet til kørsel.

krog, med lås: krogen er forsynet med en mekanisk anordning, der bruges til at lukke krogens halsåbning

kranservice, udvidet: når usædvanlige driftsforhold forekommer ved enten normal eller ekstra krandrift

tromle: wirerne er viklet om dette cylindriske element for at kunne hæve og sænke lasten.

endevogn: Et konstruktionselement, der forbinder enderne på brodragerne og danner broens firkantede form.

eksponeret: når der er mulighed for ved et uheld at komme i kontakt med en farlig genstand på grund af manglende isolering eller afskærmning.

portalben: et konstruktionselement, der bærer en endevogn eller brodrager.

farlige (klassificerede) omgivelser: Brand- eller eksplosionsfare forekommer. Denne typer omgivelser klassificeres i forskellige fareklasser efter typen af brandfarlige væsker, gasser eller dampe eller forekomsten af brændbare fibre eller støv samt sandsynligheden for, at koncentrationen udgør en brandfare (se National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

løfteenheder: magnet, krogophængt spand, grab og andet supplerende udstyr, der monteres for at håndtere særlige typer last, der ikke løftes med taljens wiresystem. Vægten af supplerende løfteenheder skal medregnes i den nominelle belastning.

kranservice, ekstra: indgår ved drift ud over 10 løftecyklusser pr. time eller ved 85-100 procent af den nominelle belastning som en fast, specificeret procedure i forbindelse med kranservice

talje: maskineri, der anvendes til at løfte og sænke last.

belastning: samlet vægtpåvirkning af krog eller lastblok.